ECKART TOLLEEckart Tolle

Quotes uit één van mijn favoriete
boeken: de kracht van het NU door Eckhardt Tolle.

1. Je bent niet je denken

p 27

Net zoals honden ervan houden op een bot te knagen, houdt het verstand ervan zijn
tanden in problemen te zetten.

p 27

Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn - schoonheid, liefde,
creativiteit, vreugde, innerlijke vrede - uit iets voortkomen dat het verstand
te boven gaat.

p 29

Als je dieper doordringt in dit gebied van niet-denken, zoals het in het Oosten soms
wordt genoemd, verwezenlijk je de staat van zuiver bewustzijn. In die toestand
voel je je eigen aanwezigheid met zo'n intensiteit en vreugde, dat alle denken,
emoties, je lichaam en de hele buitenwereld je in vergelijking daarmee opeens
als nogal onbelangrijk voorkomen.

p 30

Je verstand is een instrument, een hulpmiddel. Je kunt het voor een bepaalde taak
gebruiken en na gebruik berg je het weer op. Maar in de praktijk is het zo,
dat, laten we zeggen, tachtig tot negentig procent van wat de meeste mensen
denken niet alleen zichzelf steeds herhaalt en nutteloos is, maar dat door het
disfunctionerende en vaak negatieve karakter veel ervan ook schadelijk is.

p 36

Emotie betekent letterlijk 'verstoring'. Het
woord is afgeleid van het Latijnse woord emovere, dat 'verstoren' betekent.

Liefde,
vreugde en vrede zijn drie toestanden van zijn, of liever, drie aspecten van de
toestand van het verbonden zijn met Zijn. Ze hebben als zodanig geen tegenpool.
Dat komt omdat ze voortkomen uit iets dat het verstand te boven gaat. Emoties
daarentegen, die afkomstig zijn uit het dualistische verstand, zijn onderworpen
aan de wet van de tegenstellingen. Dat betekent heel gewoon dat je geen goed
kunt hebben zonder slecht. En wat dus in de onverlichte, met het verstand
geïdentificeerde toestand soms ten onrechte plezier wordt genoemd, is
gewoonlijk de kortdurende plezierkant van de onophoudelijk afwisselende cyclus
van pijn en plezier.

2. Bewustzijn: bevrijding van pijn

p 40

Het is waar dat we om in deze wereld te functioneren de tijd net zo hard nodig hebben
als het verstand, maar er komt een moment waarop ze ons leven overnemen, en
daar beginnen het disfunctioneren, de pijn en het verdriet.

p 41

Zolang je geen toegang kunt krijgen tot de macht van het Nu, laat elke emotionele pijn
die je ervaart een residu van pijn achter dat in je voortleeft.

p 41

Deze opgehoopte pijn is een veld van negatieve energie dat je lichaam en geest
bezet. Als je het ziet als een onzichtbare opzichzelfstaande entiteit, zit je
er niet ver naast. Het is het emotionele pijnlichaam.

p 44
Langdurige bewuste aandacht snijdt de band tussen het pijnlichaam en je
gedachteprocessen door en brengt het veranderingsproces op gang. Het lijkt
alsof de pijn de brandstof wordt voor de vlam van je bewustzijn, die als gevolg
helderder gaat branden. Dat is de esoterische betekenis van de oude kunst van
de alchemie: de omzetting van een minderwaardig metaal in goud of van lijden in
bewustzijn.

p 46

De psychische toestand van angst staat geheel los van concreet en echt gevaar. Hij
komt voor in vele gedaanten: onbehagen, bezorgdheid, benauwdheid, nervositeit,
spanning, doodsangst, fobieën, enzovoort. Het gaat bij deze angst steeds om wat
er zou kunnen gebeuren, niet om angst
voor iets dat nu gebeurt. Jij bent in het hier-en-nu, maar je geest
vertoeft in de toekomst. Dat schept een kloof van angst.

p 49

Omdat het ego een afgeleid zelfgevoel is, moet het zich identificeren met uiterlijke
dingen. Het moet voortdurend zowel verdedigd als gevoed worden. De meest
voorkomende identificaties van het ego zijn die met bezit, het werk dat je
doet, sociale status en erkenning, kennis en opleiding, lichamelijke
verschijning, speciale vermogens, relaties, geschiedenis van jezelf en je
familie, geloof en vaak ook politieke, nationalistische, raciale, religieuze en
andere collectieve identificaties. Maar jij bent niets van dat alles.

3. Helemaal opgaan in het Nu

p 53

Heb je ooit iets ervaren, gedaan, gedacht of gevoeld buiten het Nu om?

p 54

Sinds onheuglijke tijden hebben geestelijk leraren uit alle tradities gewezen op het
Nu als de sleutel tot de spirituele dimensie. Desondanks is het kennelijk een
geheim gebleven. Het wordt beslist niet onderwezen in de kerk of in de tempel.

p 56

Het verstand kan de boom niet kennen. Het kan alleen maar feiten of informatie
over de boom kennen. Mijn verstand kan
jou niet kennen, alleen etiketten,
oordelen, feiten en meningen over jou.
Alleen Zijn kent direct.

p 56

Maak er een gewoonte van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst
wanneer je die niet nodig hebt.

p 57

Door zelfobservatie komt er automatisch meer aanwezigheid in je leven. Op het moment dat je beseft dat je niet aanwezig bent, ben je aanwezig.
Wanneer je in staat bent je verstand te observeren, zit je er niet meer in
gevangen. Er is een andere factor op het toneel verschenen, iets dat niet tot
het terrein van het verstand behoort: de toeziende aanwezigheid.

p 58

Als je bijvoorbeeld vroeger iets verkeerd hebt gedaan en je leert daar nu van, gebruik
je kloktijd. Maar als je er in gedachte bij blijft stilstaan en er komt
zelfkritiek, wroeging of een schuldgevoel bij je op, dan maak je die fout tot
een deel van 'mij' en 'mijn'; je maakt er een deel van je zelfgevoel van en dan
wordt het psychologische tijd, die altijd verbonden is met een onwaar gevoel
van identiteit.

p 58

Je bent je bewust van waar je heen wilt, maar je kent waarde toe aan de stap die je op
dit moment zet en geeft er al je aandacht aan. Als je je overdreven
concentreert op het doel, bijvoorbeeld omdat je streeft naar geluk, vervulling
of er een dieper zelfgevoel aan wilt ontlenen, ken je aan het Nu geen waarde
toe. Het wordt niet meer dan een opstapje naar de toekomst, zonder intrinsieke
waarde. De kloktijd wordt dan psychologische tijd.

p 59
[Collectieve uitingen van psychologische tijd zijn bijvoorbeeld ideologieën]
die uitgaan van de impliciete veronderstelling dat het hoogste goed in de
toekomst ligt en dat daarom het doel de middelen heiligt.

p 61

Als al je problemen en de waargenomen oorzaken van je lijden of ongelukkigheid vandaag
als bij toverslag uit je leven zouden verdwijnen maar je bent niet aanweziger
of bewuster geworden, dan zou je al snel weer met net zulke problemen, net zulk
lijden opgescheept zitten, als een schaduw die je volgt waarheen je ook gaat.
Uiteindelijk is er maar één echt probleem: het aan de tijd gebonden verstand
zelf.

p 64

Het gaat om het besef dat er geen problemen zijn:
alleen situaties - die je aan moet pakken of moet laten zoals ze zijn en
accepteren als onderdeel van de 'isheid' van het huidige moment, tot ze
veranderen of je ze wel aan kunt pakken.
Problemen zijn producten van het verstand en hebben de tijd nodig om te
overleven.

p 66

Om er achter te komen of je jezelf hebt laten overnemen door de psychologische tijd
kun je een eenvoudig criterium gebruiken. Stel jezelf de volgende vraag: is er
vreugde, ongedwongenheid en lichtheid bij wat ik doe? Als dat niet zo is, dan
ligt de tijd over het huidige moment heen en ervaar je het leven als een last
of als een worsteling.

4. Strategieën van het verstand om het Nu uit de weg te gaan

p 70

[Gewone onbewustheid] is geen toestand van acute pijn of ongelukkigheid maar een bijna
continu laag niveau van onbehagen, ontevredenheid, verveling en nervositeit -
een soort achtergrondruis.

p 71

Veel mensen gebruiken alcohol, drugs, seks, eten, werk, televisiekijken en zelfs
boodschappen doen als een soort verdoving in een onbewuste poging om van het
fundamentele onbehagen af te komen.

p 71

De beste indicator voor je bewustzijnsniveau is de manier waarop je de uitdagingen van
het leven tegemoet treedt. Door deze uitdagingen wordt iemand die al onbewust
is meestal naar een toestand van diepere onbewustheid getrokken,, terwijl
iemand die al bewust is er nog bewuster van wordt.

p 75

Verder is elke negatieve innerlijke toestand besmettelijk: ongelukkigheid verspreidt
zich sneller dan een lichamelijke ziekte. Door de wet van de resonantie
prikkelt en versterkt zij de latente negativiteit bij anderen, tenzij ze immuun
zijn, dat wil zeggen, heel bewust.

p 77

Als je zoals jij een tijd lang aanvaarding hebt beoefend, komt er een moment dat je
door moet naar het volgende stadium, waarin die negatieve emoties niet meer bij
je opkomen.

p 81

Het is helemaal niet verkeerd, voor jezelf doelen te stellen en te proberen die te
bereiken. De vergissing berust op het verwarren daarvan met het gevoel te
leven, met Zijn. De enige toegangspoort daarvoor is het Nu.

p 82

Je levensreis heeft een uiterlijk en een innerlijk doel.

p 82

[het innerlijke doel heeft niets te maken] met waar je heen gaat of met wat je doet,
maar alles met hoe.

p 82

Het uiterlijke doel hoort bij de horizontale dimensie van ruimte en tijd, het
innerlijke doel betreft een verdieping van je Zijn in de verticale dimensie van
het tijdloze Nu.

p 83 Wat je
moet weten over het onbewuste verleden in jezelf, brengen de uitdagingen van
het heden wel aan het licht.

5. De toestand van aanwezigheid

p 87

Zolang je in een toestand van intense aanwezigheid bent, blijf je vrij van gedachten.
Je bent stil maar tegelijk heel erg alert.

p 89

In een andere gelijkenis spreekt Jezus over de vijf dwaze (onbewuste) maagden, die
niet genoeg olie (bewustzijn) hadden om hun lampen brandend te houden (aanwezig
te blijven) en daarom de bruidegom (het Nu) misliepen en niet naar de bruiloft
(de verlichting) konden. Deze vijf staan in schril contrast met de vijf
verstandige maagden, die wel genoeg olie hadden (bewust bleven).

p 94

Als de in enorme hoeveelheden geconsumeerde alcohol, kalmerende middelen,
antidepressiva en de illegale drugs er niet waren, zou de waanzin van de
menselijke geest zich op nog veel schrillere wijze manifesteren dan nu al het
geval is.

6. Het innerlijke lichaam

p 106

Het lichaam dat je kunt zien en voelen is slechts een dunne illusoire sluier.
Daaronder ligt het onzichtbare innerlijke lichaam, de poort tot Zijn, tot het
Ongemanifesteerde Leven.

p 107

Voel je hele lichaam vanbinnenuit, als één enkel energieveld. Het is net alsof je met
je hele lichaam luistert of leest.

p 108

Net zoals de zon oneindig veel helderder is dan een kaarsvlam, zit er oneindig veel
meer intelligentie in Zijn dan in je verstand.

p 109

In een goed functionerend organisme heeft een emotie een heel korte levensduur.

p 114

De meeste mensen kunnen helemaal niet luisteren, omdat het grootste deel van hun
aandacht wordt opgeslokt door het denken. Daar besteden ze meer aandacht aan
dan aan wat de ander zegt en ze besteden helemaal geen aandacht aan het enige
dat werkelijk belangrijk is: het Zijn van de ander achter de woorden en het
verstand.

7. Poorten tot het Ongemanifesteerde

p 116

Chi valt te vergelijken met een rivier of een energiestroom. Als je je bewustzijn
tot diep in je innerlijke lichaam brengt, volg je de loop van die rivier terug
tot aan haar Bron. Chi is de beweging, het Ongemanifesteerde is stilte.

p 117

Als je bewustzijn naar buiten gericht is, komen verstand en wereld op. Als het naar
binnen gericht is, wordt het zich bewust van zijn eigen Bron en keert het terug
naar huis, naar het Ongemanifesteerde.

p 117

Je maakt elke nacht een reis naar het Ongemanifesteerde als je de fase van de
diepe droomloze slaap betreedt. Je gaat dan op in de Bron.

p 125

Door de wereld en uiteindelijk door jou kan het Ongemanifesteerde zichzelf kennen. Jij bent hier opdat het goddelijke doel van het heelal zich kan ontvouwen. Zo belangrijk ben je!

8. Verlichte relaties

p 131

Maar dan komt die bijzondere relatie om de hoek kijken. [...] Je wereld heeft nu een
middelpunt: je geliefde. Het feit dat het middelpunt zich buiten jezelf bevindt
en dat je dus nog steeds een aan de buitenwereld ontleend zelfgevoel hebt, is
in het begin niet zo belangrijk.

p 132

Waaraan je ook verslaafd bent, alcohol, eten, legale of illegale drugs of een mens, je
gebruikt iets of iemand als dekmantel voor je pijn. Daarom zie je ook zoveel
ongelukkigheid en zoveel pijn in intieme relaties als de aanvankelijke euforie
voorbij is. Ze veroorzaken geen pijn en ongelukkigheid, ze brengen alleen de
pijn die al in jou aanwezig is naar buiten.
Elke verslaving doet dat.

p 133
Relaties uit de weg gaan in een poging aan pijn te ontkomen is ook geen
oplossing. De pijn is er toch.

p 134

De beste katalysator voor verandering in een relatie is volkomen aanvaarding van
je partner zonder hem of haar te hoeven beoordelen of veranderen.

p 134

Liefde is niet selectief, net zoals zonlicht niet selectief is.

p 134

Maar de intensiteit waarmee ware liefde wordt gevoeld, kan variëren. Er kan iemand zijn
die je liefde duidelijker en intenser naar je terugkaatst dan ander mensen, en
als die persoon hetzelfde voelt voor jou, kun je zeggen dat je een liefdesrelatie hebt met hem of haar.

p 136

Je kunt jezelf niet veranderen, en je partner of wie dan ook al helemaal niet. Het
enige wat je kunt doen is een ruimte te maken waarin die transformatie kan plaatsvinden, waar genade en liefde kunnen binnenkomen.

p 137

Onbewustheid en weten kunnen niet lang naast elkaar bestaan - zelfs als dat weten alleen bij
de ander bestaat en niet in degene die onbewust handelt. De energievorm achter
vijandigheid en aanval vindt de aanwezigheid van liefde absoluut onverdraaglijk.

p 137

Maar als je aanvaardt dat de relatie er is om je in plaats van gelukkig bewust te maken, dan schenkt de relatie je de verlossing wel en dan stem je je af op het hogere bewustzijn dat in deze wereld geboren wil worden.

p 138

Als jullie het erover eens zijn dat de relatie een spirituele oefening voor jullie is, des te beter. Je kunt dan gedachten en gevoelens tegenover elkaar uiten zodra ze bij je opkomen of zodra er een reactie bij je opkomt. Zo geef je een onverwachte of niet erkende emotie of grief niet de tijd om te gaan knagen of groeien. Leer te uiten hoe je je voelt zonder de ander ergens de schuld van te geven. Leer open en zonder je defensief op te stellen naar je partner te
luisteren. Geef je partner de ruimte om zich uit te spreken.

p 138

Als je de twee factoren die relaties verstoren, hebt verwijderd - dat wil zeggen, als
je het pijnlichaam hebt omgevormd en je je niet meer met je verstand en mentale
standpunten identificeert - en je partner heeft hetzelfde gedaan, dan ervaar je
de gelukzaligheid van een bloeiende relatie.

p 139

Als je 'verlichting' ikzuchtig zelfbedrog is, geeft het leven je al snel een uitdaging
die je onbewustheid in de een of andere vorm aan het licht brengt - als angst,
woede defensief gedrag, oordelen, depressie, enzovoort.

p 142
Momenteel is de overgrote meerderheid van mannen en vrouwen nog in de greep van
het verstand: ze identificeren zich met de denker en het pijnlichaam. Dat staat
natuurlijk verlichting en het opbloeien van de liefde in de weg. In de regel is
het grootste struikelblok voor mannen het verstand en voor vrouwen het
pijnlichaam.

9. Voorbij gelukkig en ongelukkig zijn ligt vrede

p 151

In hogere zin zijn omstandigheden altijd neutraal. Om preciezer te zijn: ze zijn positief nog negatief. Ze zijn zoals ze zijn.

p 152

En een situatie waar ik iets aan kan doen dan? Hoe kan ik die nu nemen zoals die is en
haar tegelijk veranderen? Doe wat je moet doen. Maar aanvaard ondertussen wat is.

p 159

Zelfs als alles om je heen zou instorten en afbrokkelen, zou je nog steeds een diepe
innerlijke kern van vrede voelen. Je bent dan misschien niet gelukkig, maar je
hebt wel vrede.

p 160
Negativiteit is volkomen onnatuurlijk. Het is een psychische vervuilende stof
en er is een nauw verband tussen de vergiftiging en verwoesting van de natuur
en de geweldige negativiteit die zich in de collectieve menselijke psyche heeft
opgehoopt.

p 164

Als je door het verstand geschapen tegenstellingen achter je hebt gelaten, word je net
een diep meer. De uiterlijke situatie van je leven en wat er daar gebeurt, is
de oppervlakte van het meer. Die is soms rustig, soms winderig en ruw, helemaal
afhankelijk van de cyclus van de seizoenen. Maar in de diepte is het meer
altijd onberoerd.

p 170

Maar wie je bent is altijd een levenskrachtiger leer en krachtiger veranderaar van de wereld dan wat je zegt en zelfs belangrijker dan wat je doet.

p 171

Alle kwaden zijn het gevolg van onbewustheid.
Je kunt de gevolgen van onbewustheid verzachten, maar niet uitbannen tenzij je
hun oorzaak uitbant. Werkelijke verandering vindt in je plaats, niet buiten
je.

10. De betekenis van overgave

p 173
Overgave is de eenvoudige maar tegelijk diepe wijsheid van meegeven met in plaats van je te verzetten tegen de stroom van het leven. De enige plek waar je de stroom van het leven kunt ervaren, is het Nu, dus overgave betekent dat je het huidige moment onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert.

p 176

In de toestand van overgave zie je heel duidelijk wat je doen moet en kom je in
actie. Daarbij doe je één ding tegelijk en concentreer je je op één ding tegelijk. Leer van de natuur: zie hoe alles gedaan wordt en hoe het wonder van
het leven zich ontvouwt zonder ontevredenheid of ongelukkigheid.

p 179

Als je nee zegt tegen iemand of tegen een situatie, laat het dan niet uit een reactie
voortkomen maar uit inzicht, vanuit een duidelijk begrip van wat op dat moment
goed of niet goed is voor jou. Laat het een niet-reactief nee zijn, een kwalitatief hoogstaand nee, een nee dat vrij is van elke negativiteit en zo geen verder lijden teweegbrengt.

p 182
Overgave verandert niet wat is, in elk geval niet direct. Overgave verandert jou.
Als jij veranderd bent, verandert je hele wereld, omdat de wereld slechts een afspiegeling is.

p 185

Het lijkt er misschien op dat de situatie het lijden veroorzaakt, maar ten diepste
is dat niet zo - je verzet doet dat.

p 188
Verlichting door het lijden - de weg van het kruis - komt erop neer dat je
gedwongen wordt schoppend en krijsend het koninkrijk van de hemel binnen te
gaan. Uiteindelijk geef je je over omdat je de pijn niet meer kunt verdragen,
maar het kan nog heel lang duren voordat dat gebeurt. Bewust gekozen
verlichting betekent dat je je gehechtheid aan het verleden en toekomst loslaat
en van het Nu het middelpunt van je leven maakt.

p 189

Keuze veronderstelt bewustzijn - een hoge mate van bewustzijn. Zonder bewustzijn heb
je geen keus.